Delegation

Delegationen är stiftelsens förvaltningsorgan, som kan utse högst tre medlemmar till stiftelsens styrelse och välja minst en revisor för att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

 

Stiftelsens delegation har 16 medlemmar och 16 ersättare.

Till stiftelsens delegation utser

 • Studentkåren vid Helsingfors universitet fem medlemmar och fem ersättare
 • Aalto-universitetets studentkår fyra medlemmar och fyra ersättare
 • huvudstadsregionens övriga studentkårer en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Metropolias studerandekår en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Haaga-Helias studerandekår en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Laureas studerandekår en medlem och en ersättare
 • huvudstadsregionens övriga yrkeshögskolors studerandekårer en medlem och en ersättare
 • stiftelsens anställda en medlem och en ersättare
 • samarbetsorganet för boende en medlem och en ersättare som utses bland de boende

Delegationens medlemmar och ersättare väljs för två kalenderår i taget.

 

Delegationens ordinarie sammanträden är vårmötet och höstmötet.

På vårmötet

 1. presenteras revisionsberättelsen
 2. fastställs namnen på de studentkårer, yrkeshögskolors studerandekårer och övriga läroanstalters studerandeföreningar som tillsammans har rätt att enligt 12 § utse en medlem till stiftelsens styrelse. Varken Studentkåren vid Helsingfors universitet eller Aalto-universitetets studentkår får finnas bland de studentkårer som fastställs på detta sätt.

På höstmötet

 1. presenteras budgeten och verksamhetsplanen för följande räkenskapsperiod
 2. presenteras vid behov en långsiktigare plan för verksamheten
 3. utses vid behov styrelsens medlemmar för följande mandatperiod enligt 12 §  
 4. väljs minst en revisor för att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper för det följande året.