Administration i korthet

Delegationen är stiftelsens styrelseorgan som väljer styrelsen och revisorerna samt bekräftar verksamhetsplanen, budgeten och bokslutet.

Styrelsen sköter stiftelsens administration och ser till att verksamheten ordnas på ett korrekt sätt. Styrelsen styr och övervakar den aktiva ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Under styrelsen arbetar också ett arbetsutskott och en bostadsavdelning.

Vd:n ansvarar för stiftelsens verksamhet och för att målen uppnås samt för stiftelsens administration i enlighet med styrelsens instruktioner och bestämmelser.

Samarbetsorganen för boende fungerar som en länk mellan Hoas, hyresgästerna och studentorganisationerna.

Delegation

Delegationen är stiftelsens förvaltningsorgan, som kan utse högst tre medlemmar till stiftelsens styrelse och välja minst en revisor för att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

Stiftelsens delegation har 16 medlemmar och 16 ersättare.

Till stiftelsens delegation utser

 • Studentkåren vid Helsingfors universitet fem medlemmar och fem ersättare
 • Aalto-universitetets studentkår fyra medlemmar och fyra ersättare
 • huvudstadsregionens övriga studentkårer en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Metropolias studerandekår en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Haaga-Helias studerandekår en medlem och en ersättare
 • Yrkeshögskolan Laureas studerandekår en medlem och en ersättare
 • huvudstadsregionens övriga yrkeshögskolors studerandekårer en medlem och en ersättare
 • stiftelsens anställda en medlem och en ersättare
 • samarbetsorganet för boende en medlem och en ersättare som utses bland de boende

Delegationens medlemmar och ersättare väljs för två kalenderår i taget.

Delegationens ordinarie sammanträden är vårmötet och höstmötet.

På vårmötet

 1. presenteras revisionsberättelsen
 2. fastställs namnen på de studentkårer, yrkeshögskolors studerandekårer och övriga läroanstalters studerandeföreningar som tillsammans har rätt att enligt 12 § utse en medlem till stiftelsens styrelse. Varken Studentkåren vid Helsingfors universitet eller Aalto-universitetets studentkår får finnas bland de studentkårer som fastställs på detta sätt.

På höstmötet

 1. presenteras budgeten och verksamhetsplanen för följande räkenskapsperiod
 2. presenteras vid behov en långsiktigare plan för verksamheten
 3. utses vid behov styrelsens medlemmar för följande mandatperiod enligt 12 §  
 4. väljs minst en revisor för att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper för det följande året.

Styrelse

Styrelsen sköter stiftelsens administration och ser till att verksamheten ordnas på ett korrekt sätt. Styrelsen styr och övervakar den aktiva ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Under styrelsen arbetar också ett arbetsutskott och en bostadsavdelning.

Styrelsemedlemmarna väljs enligt stiftelsens regler. År 2020 är Hoas styrelsemedlemmar:

Mikko Myllys, ordförande

Matti Kuronen, viceordförande

Emmi Jääskeläinen

Risto Karinkanta

Juhana Brotherus

Matti Tujula

Juho Marttila

Minerva Krohn

Henrik Vuornos

Susanna Bruun

Arbetsutskottet och bostadsavdelningen

Arbetsutskottets uppgift är att i enlighet med den behörighet som styrelsen har gett dem förbereda de ärenden som behandlas i styrelsen, som verksamhetsplanen, budgeten, bostadsproduktionen och inköp samt omfattande planering av verksamheten.

Bostadsavdelningen ska i enlighet med den behörighet som styrelsen har gett dem följa upp, kontrollera och förbereda

 • ärenden som hör ihop med fastighetsvård- och underhåll samt förberedande och genomförande av budgeten för underhåll och tilläggsanskaffning
 • propositioner om budgeten för underhåll och tilläggsanskaffning och hyror som uppbärs
 • följa upp och utveckla invånarverksamheten
 • göra linjedragningar för boenderättskontroller och handlägga eventuella prejudikat.

Till bostadsavdelningen utser styrelsen fyra medlemmar, varav två representerar hyresgästerna. Styrelsen utser avdelningens ordförande.

Samarbetsorgan för boende

Samarbetsorganen för boende fungerar som en länk mellan representanterna vid Hoas, hyresgästerna och studentkårerna. I samarbetsorganisationen behandlas ärenden som påverkar hyresgästerna på längre sikt. Ett öppet kollektiv där man bryr sig om varandra skapas genom gemensam verksamhet. I samarbetsorganen har man en möjlighet att påverka invånarverksamheten och hyresgästernas boendeförhållanden.

Mötesteman bestäms för ett år i taget. Centrala teman är gemenskap, invånarverksamhet, kostnader för boende, fastighetsunderhåll, allmänna villkor för hyreskontrakt, ordningsregler i fastigheten och andra aktuella ärenden. De rekommendationer som samarbetsorganen ger om utvecklandet av verksamheten i stiftelsen meddelas för kännedom till styrelsen.

Till samarbetsorganen för boende hör styrelsens boendemedlem, som fungerar samtidigt som ordförande, åtta boenderepresentanter, ordförande för boendedelegationen, medlem för boendedelegationen, tre representanter från studentkåren och representanter från kontoret.

Sammanslutningar

De största grundande grupperna

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 

Handelshögskolans studentkår (Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY))

Tekniska högskolans studentkår, Handelshögskolans studentkår och Konstindustriella högskolans studentkår sammanslogs med Aalto-universitetets studentkår den 1 januari 2010.

Andra studentkårer i huvudstadsregionen

Kuvataideakatemian ylioppilaskunta ry (KUVYO)

Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY)

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)

Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta (TEYO)

Yrkeshögskolornas studentkårer och andra läroverkens studentföreningar 

Arcada studerandekår (ASK)

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O´Diako)

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HELGA)

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO)

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (LAUREAMKO)

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)