Brandvarnare

Du är ansvarig för att se till att din bostad har en fungerande brandvarnare.

Enligt den förordning som trädde i kraft år 2010 ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning. Du ansvarar också för att brandvarnaren fungerar. Fför att undvika olyckshändelser lönar det sig att månatligen kontrollera att brandvarnaren fungerar.  Det gör du genom att trycka på varnarens testknapp. En fungerande brandvarnare avger ett högt ljud.

En del av Hoas fastigheter har ett centraliserat brandvarnarsystem, vilket betyder att hyresgästen inte behöver någon egen brandvarnare. Oftast finns systemet i nybyggen eller objekt som nyligen renoverats. Även denna apparatur ska testas av hyresgästen.

Om din bostad har ett centraliserat brandvarnarsystem ska du kontakta Hoas i problemsituationer. Om du genom ditt handlande skadar systemet till exempel genom att ta loss eller täcka över varnaren faktureras du för servicebesöket. Om du genom ditt handlande orsakar upprepade onödiga brandlarm till exempel genom att bränna vid mat faktureras du också för dessa utryckningar.

Från fastigheter som är kopplade till ett brandlarmsystem går ett larm rakt till nödcentralen. Räddningsverket kommer alltid till platsen, även om larmet skulle vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän räddningsverket kvitterar larmet. Riv alltså inte loss eller skada brandvarnaren om den larmar.

Brandvarnare

Invånaren är ansvarig för att anskaffa en brandvarnare om hyresvärden inte har sett till att det finns en brandvarnare i bostaden. I praktiken är alla bostäder som är byggda under år 2009 och framåt försedda med Hoas' brandvarnare.

Kom ihåg några saker gällande installation och underhåll av brandvarnare.

  • Fäst helst brandvarnaren i mitten av taket (om taket är snett så ska Du fästa brandvarnaren där det är högst).
  • Placera inte brandvarnaren i ett hörn eller nära en vägg – avståndet borde vara minst 50 cm. Om Du installerar brandvarnaren på en vägg, bör Du installera den minst 15 cm under taket. Luften i utrymmet där väggen möter taket står stilla och detta kan påverka brandvarnarens funktion.
  • Placera inte brandvarnaren nära luftkonditioneringsöppningar eller vädringsfönster.
  • Placera inte brandvarnare i badrummet, eftersom fukt kan orsaka falsklarm. Också brandvarnare som placeras i kök ger lätt falsklarm.
  • Placera inte rökdetektorn nära lysrör.
  • Varje bostad bör ha en brandvarnare per 60 m2.
  • Testa brandvarnaren regelbundet.
  • Om brandvarnaren piper regelbundet, tyder detta på att batteriet håller på att ta slut. Byt då ut brandvarnarens batteri.

Brandlarmsystem

Från fastigheter som är kopplade till ett brandlarmsystem går ett larm rakt till nödcentralen. Räddningsverket kommer alltid till platsen, även om larmet skulle vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän räddningsverket kvitterar larmet. Riv alltså inte loss eller skada brandvarnaren om den larmar.

Om Du orsakar upprepade brandlarm i Din bostad, kan räddningsverket debitera Dig för utryckningarna.

Hoas ansvarar för brandlarmsystemets underhåll. Gör alltså en felanmälan till Hoas om utrustningen går sönder. Ta inte loss eller skada utrustningen, för Du kan bli tvungen att betala för de uppkomna kostnaderna.

Brandvarnare kopplat till elnätet

Hoas har fastigheter, vars brandvarnare är kopplat till elnätet. Dessa brandvarnare ljuder endast i lägenheten och information om larmet skickas inte automatiskt vidare någonstans.

Om larmet går sönder och Du inte får larmet att tystna t.ex. genom att vädra utrymmet, kontakta Hoas' servicetjänst, tfn 09-549 900, val 3 (vardagar kl. 9.00-16.00) eller till dejouren (när Hoas' servicecentral är stängd), tfn 020 491 2720. En brandvarnare som är kopplad till elnätet får aldrig lossas eller söndras.

Invånaren ansvarar för regelbunden testning av brandvarnaren. Hoas ansvarar för brandvarnarens underhåll. Gör alltså en felanmälan till Hoas om den går sönder. Ta inte loss eller skada brandvarnaren, för Du kan bli tvungen att betala för de uppkomna kostnaderna.