Regelbunden kontroll av boenderätten

En förutsättning för att bo i en Hoas studiebostad är examensinriktade studier på heltid i en läroanstalt efter grundskolan. Om studierna upphör eller avbryts, upphör också boenderätten hos Hoas.

För en del hyresgäster görs kontrollen av boenderätten vanligen i början av året. Syftet med vårens kontroll av boenderätten är att frigöra bostäder för nya studerande på hösten genom att säga upp hyreskontrakt för de som avslutat eller avbrutit studierna. Hoas har rätt att genomföra kontroller av boenderätten också under andra tider. Till exempel i samband med fastigheter som ska grundrenoveras kan en kontroll av boenderätten genomföras för alla hyresgäster.

En begäran av kontroll över boenderätten skickas inte åt alla hyresgäster. Redogörelser begärs främst för hyresgäster vars studier enligt Hoas uppgifter är på slutrakan eller har avslutats, men redogörelser begärs också slumpmässigt. Studiepoängen granskas per kalenderår eller kalenderåren. Ta också del av FAQ:s kontroll av boenderätt.

Vad ska hyresgästen göra vid kontroll av boenderätt?

En begäran av kontroll av boenderätt skickas till utvalda hyresgäster per brev, oftast i januari (tidpunkten kan också variera från år till år). Hyresgästen har sedan i genomsnitt två veckor tid att lämna in de intyg som begärs till Hoas.

För att studierna ska uppfylla de kriterier Hoas kräver för studerande på heltid, ska hyresgästen ha avlagt minst 30 studiepoäng det föregående kalenderåret eller sammanlagt 60 studiepoäng från de två föregående kalenderåren. Att uppge felaktiga uppgifter kan leda till uppsägning eller hävning av kontraktet. Om du har frågor gällande kontrollen av boenderätten, ta del av FAQ:s gällande boenderätt. Om du inte hittar ett svar där kan du kontakta vår kundtjänst.

Om du svarar inom tidsfristen, kontrollerar vi boenderätten enligt följande:

  1. Om dina studier har framskridit enligt Hoas kriterier, uppdateras dina uppgifter på ditt kontrakt och din boendetid fortsätter normalt enligt de villkor som finns på det undertecknade kontraktet.
  2. Om de intyg som du lämnade in är bristfälliga, skickas en begäran om ytterligare uppgifter. Samtidigt sägs ditt hyreskontrakt upp med hyresvärdens uppsägningstid på tre eller sex månader
  3. Om dina studier har tagit slut tidigare, eller har avbrutits, eller om dina studier inte fyller kriterierna för studerande på heltid, sägs ditt kontrakt upp med hyresvärdens uppsägningstid på tre eller sex månader.          

Om ytterligare uppgifter begärs, kontrollerar vi boenderätten följande:

  1. Om du skickar ytterligare uppgifter vid ny deadline och dina studier uppfyller de kriterier, uppsägningen ska återkallas.
  2. Om du skickar in dem för sent eller inte alls skickar in dem, hålls uppsägningen i kraft.
  3. Om dina studier enligt ytterligare uppgifter inte fyller kriterierna för studerande på heltid, hålls uppsägningen i kraft.

Hyresvärdens uppsägningstid är sex kalendermånader om hyreskontraktet har pågått minst ett år. För hyresförhållanden som pågått under ett år är hyresvärdens uppsägningstid tre kalendermånader. Uppsägningstiden räknas från tidpunkten av meddelandet. Tidsbundet hyreskontrakt eller kontrakt i bostad som har begränsad boendetid ska inte förlängs om hyresgäst är inte en heltidsstuderande. Om utexamineringen sker nära den tidpunkt som på förhand har angetts på hyreskontraktet som slutdatum för kontraktet, kan hyrestiden efter utexamineringen vara kortare än tre eller sex månader.

Ta del av FAQ:s kontroll av boenderätt.