Kriterier av boenderätt

Att bo hos Hoas förutsätter examensstudier på heltid i en läroanstalt efter grundskolan. Då studierna tar upphör eller avbryts, upphör även boenderätten.

Hyresgästen är skyldig att meddela om väsentliga förändringar i de uppgifter som meddelats på hyreskontraktet angående studier eller andra uppgifter. Till sådana uppgifter hör till exempel byte av studieplats, avbrytande av studier eller avläggande av slutexamen. När du utexamineras, du kan uppsäga ditt hyreskonrakt eller meddela Hoas kundservice. Då ska hyresvärden uppsäga ditt kontrakt till hyresvärdens uppsägningstid.

I bostäder som har tidsbegränsade kontrakt eller begränsad boenderätt förlängs inte hyreskontraktet om hyresgästen inte studerar på heltid.

Heltidsstudier bevisas i kontrollen av boenderätten, vars regler bekräftas av Hoas styrelse eller en aktör som styrelsen fastställer.

Hyresgästen binder sig också att vid begäran uppvisa giltiga uppgifter gällande kontraktets grunder samt tillåter hyresvärden att skaffa uppgifter om hyresgästens studier från läroanstalten. Att vägra ge uppgifter eller att uppge felaktiga uppgifter kan leda till uppsägning eller hävande av kontraktet.

Hur många studiepoäng ska avläggas för att säkra boenderätten?

De som studerar i en vetenskaps-, konst- och yrkeshögskola ska avlägga minst 30 studiepoäng per kalenderår eller 60 studiepoäng per två kalenderår.

Hoas strävar efter att hålla studiepoängsgränserna så låga att studerande vid behov har en möjlighet att tillfälligt avlägga mindre studier. Hoas studiepoängsgränser är till exempel lägre än vad FPA förutsätter. Hoas räknar studiepoängen i första hand per två kalenderår. Syftet med detta är att garantera att studeranden har en flexibel tidtabell att genomföra examensarbete (t.ex. gradu) och möjlighet att tillfälligt sakta ner studietakten till exempel om hälsan tillfälligt blir sämre.

  • Om gränsen för studieveckor och/eller -poäng inte uppfylls på grund av ett examensarbete, arbetspraktik, militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet krävs ett intyg av den studerande (t.ex. ett utlåtande av övervakande lärare om arbetets längd, omfattning och beräknad utexaminering). Under vårdledighet förutsätter Hoas att studiepoäng avläggs enligt reglerna.
  • Också deltagande i styrelsen på heltid i någon av Hoas bakgrundsföreningar som fungerar i huvudstadsregionen (HUS, AUA, METKA, HELGA, LAUREAMKO, O´Diako, ASK, HUMAKO, SHS och Konstuniversitetets studentkår) kan beaktas som en orsak om poänggränsen inte fylls. I dessa fall krävs ett underskrivet intyg av föreningens huvudsekreterare eller ordförande.
  • Extra semestrar, resor, släktförpliktelser eller utbyten och praktik som inte har med studierna att göra är inte acceptabla orsaker för att studiepoängsgränsen inte uppnås.